Tuesday, October 13, 2015

असं कसं?!


एखाद्या वस्तुवर एका बाजूने प्रकाश पडला आणि वस्तुच्या मागे दुसरी वस्तु (उदा. भिंत) असेल तर त्या वस्तुची सावली मागच्या भिंतीवर पडते. कोणतीही सावली खालील दोन नियम पाळते हे तुम्हाला मान्य व्हायला हरकत नसावी.

(१) एखाद्या वस्तुवर प्रकाश पडला नाही तर तिची सावली पडत नाही.
(२) कोणत्याही वस्तुची सावली दुसऱ्या वस्तुमधून आरपार जात नाही. म्हणजे मागच्या भिंतीच्या दुसऱ्या बाजूला त्या वस्तूची सावली पडत नाही.

www.cliparthut.com

आता अशी कल्पना करा की तुम्ही एका भिंतीसमोर बसला आहात आणि विरूद्ध दिशेला एक दिवा आहे. त्यामुळे तुमची सावली भिंतीवर पडते आहे. आता भिंत आणि तुमच्या मधे एखादी वस्तु धरा (उदा. पुस्तक). या पुस्तकावर मागच्या दिव्याचा प्रकाश पडत नाहीये कारण तो प्रकाश तुमच्या शरीराने अडवला आहे. आता भिंत आणि तुमच्यामधे हे पुस्तक आल्यामुळे भिंतीवरील सावलीत काय फरक पडला? काहीच नाही. पण पुस्तकाच्या मागे जी सावली आत्ता अस्तित्वात आहे ती कशाची आहे? ती सावली पुस्तकाची असू शकत नाही, कारण पुस्तकावर प्रकाश पडलेला नाही (नियम १). पण मग ती सावली तुमचीतरी कशी असू शकते कारण तुमची सावली पुस्तकामधून आरपार जाऊ शकत नाही (नियम २). मग पुस्तकाच्या मागील भिंतीवरील सावली आहे नेमकी कशाची?!

तुमच्या प्रतिक्रिया खाली लिहा. 

No comments:

Post a Comment